Stopnie przygotowania powierzchni według normy PN-EN ISO 8501-1

Sa 3
Charakterystyka:

Obróbka strumieniowo-ścierna do wizualnie czystej stali. Na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie może być widoczny olej, smar, pył, zgorzelina walcownicza, rdza, powłoki malarskie czy obce zanieczyszczenia ¹. Powierzchnia powinna mieć jednolitą, metaliczną barwę.

Sa 2½
Charakterystyka:

Bardzo dokładna obróbka strumieniowo-ścierna. Na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie może być widoczny olej, smar, pył, zgorzelina walcownicza, rdza, powłoki malarskiej czy obce zanieczyszczenia ¹. Mogą pozostać jedynie ślady zanieczyszczeń w postaci plamek w kształcie kropek lub pasków

Sa 2
Charakterystyka:

Dokładna obróbka strumieniowo-ścierna. Na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie może być widoczny olej, smar, pył, większe ślady zgorzeliny walcowniczej, rdzy, powłok malarskich czy obcych zanieczyszczeń ¹. Wszelkie szczątkowe zanieczyszczenia powinny silnie przylegać ².

Sa 1
Charakterystyka:

Lekka obróbka strumieniowo-ścierna. Na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie może być widoczny olej, smar, pył, słabo przyczepna zgorzelina walcownicza, rdza, powłoki malarskie czy obce zanieczyszczenia ¹.

¹ Termin „obce zanieczyszczenia” może obejmować sole rozpuszczalne w wodzie i pozostałości po spawaniu. Zanieczyszczeń tych nie da się całkowicie usunąć z powierzchni za pomocą obróbki strumieniowo- ściernej na sucho, czyszczenia ręcznego, czyszczenia narzędziami z napędem mechanicznym czy oczyszczenia płomieniowego; należy zastosować obróbkę strumieniowo-ścierną na mokro.
² Uważa sie, że zgorzelina walcownicza, rdza oraz powłoka malarska przylegają słabo, jeżeli da się je usunąć tępą szpachlą.

Stopnie przygotowania powierzchni nie zabezpieczonych powłokami malarskimi lub po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok w przypadku metod ręcznych

St 3
Charakterystyka:

Bardziej gruntowne czyszczenie ręczne oraz czyszczenie z wykorzystaniem narzędzi z napędem mechanicznym. Wymagania takie jak dla St 2 z tą różnicą, że powierzchnię należy czyścić, dopóki nie nabierze metalicznego połysku.

St 2
Charakterystyka:

Gruntowne czyszczenie ręczne oraz czyszczenie z wykorzystaniem narzędzi z napędem mechanicznym. Na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie może być widoczny olej, smar, pył, przyczepna zgorzelina walcownicza, rdza, powłoki malarskie czy obce zanieczyszczenia.

Uwagi: Stopień przygotowania St 1 nie jest zawarty w tabeli, gdyż oznacza powierzchnię, która nie spełnia warunków wymaganych do pokrycia powłoką.
Normę PN-EN ISO 8501-4 stosuje się w przypadku zastosowania wody pod wysokim ciśnieniem do oczyszczenia podłoża przed nałożeniem powłok malarskich. Dokument wyróżnia trzy poziomy czystości (Wa1 – Wa 2½) zależnie od stopnia widoczności substancji zanieczyszczających, takich jak rdza, zgorzelina walcownicza, stare powłoki malarskie oraz inne obce zanieczyszczenia.

Ocena stopnia czystości powierzchni po oczyszczeniu

Wa 1
Charakterystyka:

Lekkie oczyszczenie wodą pod wysokim ciśnieniem. Na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie może być widoczny olej, smar, luźna lub uszkodzona farba, luźna rdza oraz obce zanieczyszczenia. Wszelkie szczątkowe zanieczyszczenia powinny być nierównomiernie rozłożone oraz silnie przylegać do powierzchni.

Wa 2
Charakterystyka:

Dokładne oczyszczenie wodą pod wysokim ciśnieniem. Na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie może być widoczny olej, smar, pył, większość rdzy, wcześniej nałożone powłoki malarskie oraz obce zanieczyszczenia. Wszelkie szczątkowe zanieczyszczenia powinny być nierównomiernie rozłożone i charakteryzować sie dobrą przyczepnością, w ich skład mogą wchodzić powłoki, obce zanieczyszczenia oraz plamy powstałe po usunięciu rdzy.

Wa 2½
Charakterystyka:

Bardzo dokładne oczyszczenie wodą pod wysokim ciśnieniem. Na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie może być widoczna rdza, olej, smar, pył, wcześniej nałożone powłoki malarskie oraz wszelkie obce zanieczyszczenia (poza drobnymi śladami). Odbarwienia powierzchni mogą występować na tych fragmentach, gdzie pierwotne powłoki zostały naruszone. Szarych lub brązowo-czarnych odbarwień zaobserwowanych na powierzchni stali, gdzie wystąpiła korozja lub korozja wżerowa nie można usunąć w trakcie kolejnego czyszczenia wodą pod wysokim ciśnieniem.

  • na przygotowaną powierzchnię nałożyć farbę podkładową rozpoczynając nakładanie od krawędzi, a następnie pomalować całą powierzchnię łącznie z krawędziami
  • następnego dnia (po co najmniej 16 godzinach) nałożyć międzywarstwę lub warstwę nawierzchniową (w przypadku zestawów dwuwarstwowych)
  • kolejnego dnia nałożyć trzecią warstwę nawierzchniową
  • całość zabezpieczenia wymaga kondycjonowania 3-5 dni zależnie od temperatury otoczenia
  • w przypadku gdy założenia projektowe przewidują nakładanie warstwy nawierzchniowej dopiero po montażu konstrukcji, całą powierzchnię należy oczyścić z zanieczyszczeń powierzchniowych i nałożyć natryskiem hydrodynamicznym ostatnią warstwę systemu

Zalecane metody malowania w zależności od rodzaju powierchni

Konstrukcje pełnościenne Konstrukcje kratowe Konstrukcje szkieletowe i ażurowe
Pędzel, wałek Natrysk bezpowietrzny Pędzel, wałek Natrysk bezpowietrzny Pędzel, wałek
Natrysk pneumatyczny Natrysk pneumatyczny (elektrostatyka)